הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

26278386 – two businessman shaking hands

חייבים רבים במערכת ההוצאה לפועל שקועים בחובות ומתקשים, במקרים רבים, להסדיר את חובותיהם בדרך שתאפשר להם ולבני משפחותיהם לפתוח דף חדש. הכרחי למצוא דרכים והסדרים להתמודדות עם חובות ולאפשר לחייבים אפשרות להביא את הליכי ההוצאה לפועל לכדי סיום. החשיבות בכך היא שמדובר באפשרות לממש את הזכות לקיום מינימלי בכבוד, גם לחייבים בהוצאה לפועל, ולא פחות מכך – הזכות לצאת ממעגל העוני. מאות אלפי משפחות, שנקלעו למצוקה כלכלית בעל כורחן, זקוקות להסדרה מחודשת של חובותיהן כך שתוכלנה להמשיך ולנהל משק בית כלכלי וצרכני המבוסס על הכנסות והוצאות ידועות ומדווחות. דוח עמותת ידיד מחודש מרס 2014 מעלה שהקושי הגדול בהתמודדות עם חובות הוא שבחלק גדול מהמקרים הידיעה כי המצב שבו נמצא החייב הוא מצב תמידי, שאין אפשרות להביאו לכדי סיום, מביאה את החייבים לנסות ולהתחמק מתשלום חובותיהם מחד גיסא ולדאוג לעצמם להכנסה לא מדווחת מאידך גיסא. כלומר, מדובר בהיזון חוזר של חובות ומצוקה כלכלית, שללא התערבות חיצונית לא ניתן להתירו, והוא מנציח מצב של עוני וחוסר שליטה כלכלית ופוגע בשלטון החוק ובהכנסות המדינה.

הלכה פסוקה היא כי ההסדרים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל צריכים לשקף איזון בין זכות הקניין של הזוכה והאינטרס הציבורי בשלטון החוק מחד גיסא, לבין זכויותיו של החייב מאידך גיסא, תוך שמירה על זכותם של חייבים לקיום בכבוד. המשמעות המעשית היא שבמסגרת נקיטת הליכי גבייה נגד חייבים, יש לפעול תוך הגנה על חייבים שאינם יכולים לעמוד בתשלום החוב הפסוק לאור מצבם הכלכלי הקשה תוך מניעת "ירידה לחייו".

החוק שנערך יחד עם רשות האכיפה ומטרתו הסמכת רשמי הוצאה לפועל בהוראת שעה למשך 3 שנים לתת הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים שהליכי האכיפה נגדם אינם צפויים להניב תוכל של ממש לנושיהם על יד מתן הפטר בדומה להפטר הניתן במסגרת הליכי פשיטת רגל.

מטרת החוק היא לאפשר לחייבים שהוכרו כחייבים מוגבלים באמצעים ואשר מצויים במצב כלכלי שלא מאפשר פירעון ממשי של חובם לצאת ממעגל החובות על ידי קבלת הפטר הדומה להפטר שמקבל חייב בפשיטת רגל.

חייבים מוגבלים באמצעים רבים שקועים כיום בחובות בהיקפים גבוהים ומצבכם הכלכלי הוא כזה שספק אם יפרעו סכום משמעותי מחובם בעתיד הנראה לעין . מצב זה מותיר את אותם חייבים עם חובות הרובצים על כתפיהם שמהם הם לא צפויים הם  להיחלץ , חובות העלולים ללוותם משך כל חייהם .

החוק אשר יכנס לתוקף החל מיום 04.09.2015,  מבקש להביא לתיקון בחוק הקיים, המקנה סמכות מוגבלת לרשמי הוצאה לפועל  לתת הפטר לחייבים אשר הנם חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל משך 5 שנים ואין להם נכסים למעט משכורת.  על אותם חייבים המבקשים לקבל הפטר לעמוד בתשלומיהם שכן הפטר יינתן  ככלל לאותם חייבים אשר עומדים בתשלומים החודשיים שהושתו עליהם , אך למרות עמידתם בתשלומים החודשיים, אין סיכוי שיפרעו חלק משמעותי מחובם לנושיהם.

התנאים להגשת הבקשה ע"פ החוק

חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: החייב, המבקש בקשה להפטר, הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים", והיה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות.

סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪: בעת הגשת הבקשה לא עלה סך חובותיו של החייב על  סכום של 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי) נציין, כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את היקף החובות בהוצאה לפועל ואת החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 800,000 ₪ אז משמעות הדבר שלא ניתן לקבל הפטר.

תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 3 שנים האחרונות: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.

אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

בדיקה כלכלית בעניין החייב

על מנת לבחון אם החייב עומד בתנאים למתן הפטר על הרשם לקיים בדיקה כלכלית של החייב על בסיס איסוף מידע לפי סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל.

סייגים למתן הפטר

רשם ההוצאה לפועל לא ייתן לחייב הפטר אם התקיימו הנסיבות המסייגות מתן הפטר לפי סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל בשינויים המחויבים.

היכן תוגש הבקשה למתן הפטר

הבקשה למתן צו הפטר תוגש במחוז שבו נמצאת הלשכה שבה מתנהל תיק האיחוד בעניין החייב בלשכת הוצאה לפועל שבה מתנהל מסלול הפטר על פי תזכיר החוק.

פתיחת הליך הפטר

במידה והתקיימו התנאים להגשת הבקשה למתן הפטר יורה רשם ההוצאה לפועל על פתיחת הליך ההפטר ואז הודעה בדבר פתיחת הליך ההפטר תפורסם באתר רשות האכיפה וב-2 עיתונים יומיים ובמסגרת ההודעה יצוין שמו ומענו של החייב , הלשכה שבה נפתח הליך הפטר והמועד האחרון להגשת התנגדות. בנוסף על מערכת ההוצאה לפועל להמציא לנושים ולזוכים הודעה בדבר פתיחת הליך הפטר על ידי החייב.

התנגדויות להפטר ודיון בהפטר

נושה המתנגד למתן הפטר לחייב יהיה רשאי להגיש התנגדותו להפטר בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה בעניין פתיחת ההליך להפטר. במידה והוגשו התנגדויות יקבע הרשם דיון בהתנגדויות הנושים ויחליט אם לקבלם או לדחותם. במידה וההתנגדויות נדחו ייתן רשם ההוצאה לפועל לחייב צו הפטר. במידה ובקשת החייב להפטר נדחתה על ידי רשם ההוצאה לפועל מכיוון שנמצאו נכסים על שם החייב הרשם יהיה רשאי להעביר את המידע בדבר הנכסים לנושה.