הקמת ורישום חברות

כל אדם רשאי להקים חברה בישראל, למעט מקרים חריגים כגון קטינים, פסולי דין, בעלי הגבלות ומי שניתן נגדו צו כינוס נכסים, בהנחה שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור.

אחד \היתרונות הבולטים בהקמת חברה בע"מ, הינה כי בעל המניות שהקים את החברה לא יהיה חייב בחובות החברה אלא בערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק ומכאן למעשה הביטוח "חברה בערבון מוגבל". ראוי לציין, כי במקרים מסוימים כאשר ישנם פעילויות לא חוקיות ו/או חסרות תום לב ו/או פעולות בחוסר סמכות ניתן לחייב את בעלי המניות באופן אישי באמצעות "הרמת מסך" או לחייב אורגנים של החברה באחריות אישית.

בטרם הקמת החברה יש לקחת בחשבון שיקולים רבים כגון:

האם החברה תהיה חברה שיתופית או חברה בע"מ,
האם גיוס ההון יתבצע ע"י הקצאת מניות או אולי באמצעות אגרות חוב,
האם חקיקת המס מתאימה לאופן ניהול החברה.

במידה והחלטתם להקים חברה יש להתחיל בניסוח תקנון החברה, אשר מהווה מרכיב חשוב ביותר בשלבי הקמת החברה. בתקנון החברה יש לציין את מטרות החברה, שם החברה וסיווגה, הון המניות הרשום בחברה, זכויות וחובות החברה ובעלי המניות, מינויי דירקטורים וכן הוראות לדרכי ניהול החברה. תקנון החברה הינו המסמך החשוב ביותר המסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין בעלי המניות בה ובין בעלי המניות לבין עצמם.

במידה וחשבתם להקים חברה חדשה, נשמח לסייע לכם בכל ייעוץ משפטי מקצועי.

דילוג לתוכן